ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ"

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ;

[ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ] [ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ] [ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ] [ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ] [ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ]

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ | ਐਤਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2022 |

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? "

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ;

[ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ] [ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ] [ਕੈਂਸਰ] [ ]

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ | ਵੀਰਵਾਰ, ਜੂਨ 16, 2022 |

    ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ