ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?"

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਬੋਟੌਕਸ ਇਲਾਜ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਬੋਟੌਕਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ;

[ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ] [ਸਲਿਮਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ]

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਲੂਨ | ਐਤਵਾਰ, ਮਾਰਚ 26, 2023 |

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਲੂਨ ਜਾਂ ਪੇਟ ਬੋਟੌਕਸ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਲੂਨ ਜਾਂ ਗੈਸਟਿਕ ਬੋਟੌਕਸ?"

ਪੇਟ ਦੇ ਬੋਟੋਕਸ ਜਾਂ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਦੋ ਇਲਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਵਿਚਕਾਰ;

[ ਪੇਟ ਬੋਟੌਕਸ ] [ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗੁਬਾਰਾ]

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਲੂਨ | ਵੀਰਵਾਰ, ਮਾਰਚ 2, 2023 |

    ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ